Về việc ban hành Quy trình in, bảo mật, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ; quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ; kiểm tra, thanh tra việc in, bảo mật, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ.

Số văn bản 550/QĐ-TCĐN
Người ký Trần Minh Tuấn
Ngày ký 25/09/2020
Tóm tắt/Trích yếu Về việc ban hành Quy trình in, bảo mật, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ; quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ; kiểm tra, thanh tra việc in, bảo mật, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ.
Tập tin nội dung TẢI FILE