Khoa CNTT-KT

 1.  GIỚI THIỆU
Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường. Cơ cấu của khoa bao gồm: Ban chủ nhiệm khoa, Hội đồng khoa học khoa, các bộ môn, các phòng thực hành. Khoa là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên và HSSV của khoa.
 
2.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA
     –  Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc khoa và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
     – Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong và ngoài nước; theo dõi chỉ đạo việc thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp Bộ, quản lý các đề tài cấp cơ sở và các đề tài nghiên cứu theo hợp đồng các dịch vụ khoa học; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng sinh viên giỏi trong khoa; tham gia công tác phát triển quy
mô tuyển sinh đào tạo.
     – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo;

    – Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học trong chương trình đào tạo;
 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC   
    Đội ngũ cán bộ giảng viên, giáo viên cơ hữu trong khoa hiện có 09 người Trong đó: 07thạc sỹ, , 02 cử nhân. Ngoài ra, khoa còn được sự tác nghiệp của đội ngũ giáo viên thỉnh giảng có trình độ, có tay nghề cao và kinh nghiệm thực tế.
    Lưu lượng học sinh, sinh viên khoa đào tạo nghề Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm) hàng năm khoảng: 210 HS, SV.


4.  CƠ SỞ VẬT CHẤT:
Khoa Công nghệ thông tin có 04 Phòng thực hành. Bao gồm:
   –   02 phòng mạng, 01 phòng sửa chữa và lắp ráp máy tính, 01 phòng chuyên dạy về phần mềm, 01 phóng Lab


Địa chỉ liên hệ:
Khoa Công nghệ thông tin – Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ. Tầng 3-Giảng đường
Email: khoacongnghethongtincdnpt@gmail.com.vn
Điện thoại: 0210 625 3111