Tổ chức mở lớp Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

  • BBT
  • 24/02/2022 09:56

           Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ rất mong muốn được phối hợp với Quý doanh nghiệp trong việc tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm 6.
            Chi tiết xin đọc thông báo đính kèm.

 /resources/2022/02/24/tb-85-vv-to-chuc-mo-lop-huan-luyen-an-toan--ve-sinh-lao-dong.pdf