THỰC HIỆN SƠ KẾT HỌC KỲ II, TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch 317/KH-TCĐN ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ về việc “Thực hiện sơ kết học kỳ II, tổng kết năm học 2021-2022, xây dựng phương hướng và nhiệm vụ năm học 2022-2023”. Khoa Khách sạn, Du lịch và Dịch vụ đã tiến hành thực hiện công tác sơ kết học kỳ II và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 như sau:

Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ II và tổng kết năm học 2021-2022. Trong báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm, hạn chế còn mắc phải, rút ra bài học kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ các năm học sau. Khoa cũng đã tiến hành công tác kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giảng viên (kể cả giảng viên kiêm giảng). Kết quả: 100% giảng viên đều có đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo quy định. Tổng hợp giờ giảng của giảng viên, thực hiện quy đổi theo quy định.

Công tác đánh giá điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong khoa được thực hiện theo Quyết định 548/QĐ-TCĐN của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ. Đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo năm 2022 hết sức khách quan, trong đó có nêu rõ những minh chứng cụ thể phản ánh đúng năng lực của nhà giáo. Kết quả: 100% giảng viên xếp loại A.

Xây dựng kế hoạch giảng dạy cho giảng viên năm học 2022-2023. Thực hiện công việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đào tạo theo quy định của Nhà trường.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Khoa Khách sạn, Du lịch và Dịch vụ đã thực hiện công tác sơ kết học kỳ II, tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023, tiến hành lập hồ sơ nộp về các phòng ban theo đúng yêu cầu.